Garlon 4- totalni herbicid i arboricid
Garlon 4- totalni herbicid i arboricid

Garlon 4- totalni herbicid i arboricid

Aktivna tvar: Triklopir butotil
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
DJELOVANJE: Triklopir je selektivni i totalni herbicid-arboricid. Biljke ga brzo usvajaju lišćem i korijenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja
se u meristemskim tkivima, tačkama porasta. Djeluje kao indolocetna kiselina (sintetički auksin), izazivajući karakteristične simptome
kao što su: kovrdžanje lišća, kloroza pa potom i nekroza tačke porasta.
Primena:
Površine koje se pripremaju za pošumljavanje, železničke pruge, kanali i druge nepoljoprivredne površine u količini 1 – 2 l/ha tretiranjem
kada su zeljasti korovi u fazi intenzivnog porasta, a drvenasti neposredno pri razvoju novog lišća
NAPOMENA: Fitotoksičan je za sve. Na tretirane površine, najmanje 63 dana posle primene ne puštati na ispašu mlečnu, a 28 dana ostalu stoku.
Sadnja se može obaviti šest meseci nakon primene.